1. ആശാള

    1. നാ.
    2. കുറാശാണി, ഒരുതരം അയമോദകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക