1. ആശാസ്യ

    1. വി.
    2. ആശംസിക്കത്തക്ക, ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക, യോഗ്യതയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക