1. ആശിഞ്ജിതം

    1. നാ.
    2. (ആഭരണങ്ങളുടെ) കിലുക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക