1. ആശീർവചനം

    1. നാ.
    2. ആശീർവാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക