1. ആശീർവദിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അനുഗ്രഹിക്കുക, നന്മനേരുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക