1. ആശുലിപി

    1. നാ.
    2. ചുരുക്കെഴുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക