1. ആശു2

  1. നാ.
  2. കുതിര
  3. വേഗം വിളയുന്ന ഒരിനം നെല്ല്
 2. ആശു1

  1. അവ്യ.
  2. പെട്ടെന്ന്, കാലതാമസംകൂടാതെ
 3. അശു

  1. നാ.
  2. ചെറിയത്, മെലിഞ്ഞത്, ക്ഷീണിച്ചത്, ശക്തികുറഞ്ഞത്
 4. ആശ

  1. നാ.
  2. ആഗ്രഹം, അഭിലാഷം, കൊതി
  3. പ്രതീക്ഷ
  4. ദിക്ക്
  1. ക്രി.
  2. ആശപ്പെടുക = ആശിക്കുക
 5. അശ1

  1. നാ.
  2. അയ
 6. അശ2

  1. നാ.
  2. മാത്ര. (തമിഴ് വൃത്തശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച്) നേരശ (ലഘു), നിരയശ (ഗുരു) എന്നു രണ്ടുതരം
 7. ആശി2

  1. നാ.
  2. ആശിസ്സ്
 8. ആശി1

  1. നാ.
  2. വിഷപ്പല്ല്
 9. അയ, അഴ, അശ

  1. നാ.
  2. വസ്ത്രം തൂക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തൂണുകളിലോ മറ്റോ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചരട് മുതലായവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക