1. ആശൂലം

    1. നാ.
    2. പുല, വാലായ്മ
  2. അശീലം

    1. നാ.
    2. ദുശ്ശീലം, മര്യാദകേട്, ഗർവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക