1. ആശൂവ്രീഹി

    1. നാ.
    2. നവരനെല്ല്
  2. അശ്വാരോഹ

    1. നാ.
    2. അശ്വഗന്ധ, അമുക്കൂരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക