1. ആശേശൻ

    1. നാ.
    2. ദിക്പാലൻ, അഷ്ടദിക്പാലന്മാരിൽ ഒരാൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക