1. ആശ്യാന

    1. വി.
    2. അല്പം ഉണങ്ങിയ, വരണ്ട
  2. അശ്യാന

    1. വി.
    2. വേഗം നീർവറ്റാത്ത, വേഗം ഉണങ്ങാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക