1. ആശ്രമപദം

    1. നാ.
    2. തപോവനം, പർണശാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക