1. ആശ്രമാലയൻ

    1. നാ.
    2. സന്ന്യാസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക