1. ആശ്രയണം

    1. നാ.
    2. ആശ്രയിക്കൽ, അഭയം പ്രാപിക്കൽ, അപേക്ഷിക്കൽ, അവലംബനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക