1. ആശ്രയഭൂത

    1. വി.
    2. ആശ്രയമായിത്തീർന്ന
  2. ആശ്രയീഭൂത

    1. വി.
    2. ആശ്രയമായി ഭവിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക