1. ആശ്രയാശി

    1. നാ.
    2. ആശ്രയാശൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക