1. ആശ്രയാസിദ്ധ

    1. നാ. തര്‍ക്ക.
    2. ഒരു ഹേത്വാഭാസം, ആശ്രയാസിദ്ധിയുള്ളതിനാൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക