1. ആശ്രയിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ശരണംപ്രാപിക്കുക, അവലംബിക്കുക, സഹായം അപേക്ഷിക്കുക
    3. സേവിക്കുക, അനുസരിക്കുക, വേറൊന്നിനെ അപേക്ഷിക്കുക
    4. പാർക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക