1. ആശ്രവ1

    1. വി.
    2. അനുസരണമുള്ള
  2. ആശ്രവ2

    1. വി.
    2. കണ്ണുനീരിനെസംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക