1. ആശ്രിത്യ

    1. അവ്യ.
    2. ആശ്രയിച്ചിട്ട്, അവലംബിച്ചിട്ട്, കൈക്കൊണ്ടിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക