1. ആശ്രിതൻ

  1. നാ.
  2. ആശ്രയിക്കുന്നവൻ, ശരണാഗതൻ, ഭക്തൻ
  3. ദൂതൻ, സേവകൻ
 2. അശ്രുതൻ

  1. നാ.
  2. ശ്രുതജ്ഞാനമില്ലാത്തവൻ, അനഭ്യസ്തൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക