1. ആശ്രുതം

    1. നാ.
    2. വാഗ്ദാനം
  2. അശൃതം

    1. നാ.
    2. വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക