1. ആശ്ലിഷ്യ

    1. അവ്യ.
    2. ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക