1. ആശ്ലേഷണ

    1. നാ.
    2. ആശ്ലേഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക