1. ആശ്വസനം

    1. നാ.
    2. ആശ്വസിക്കൽ
  2. ആശ്വാസനം

    1. നാ.
    2. ആശ്വസിപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക