1. ആസംഗം

  1. നാ.
  2. ചേർച്ച, ബന്ധം
  3. താത്പര്യം, ആസക്തി
 2. അസംഗം

  1. നാ.
  2. ഒരു ഹസ്തമുദ്ര
  3. തടസ്സമില്ലായ്മ
  4. ലോകകാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യമില്ലായ്മ, വിരക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക