1. ആസഞ്ചിത

    1. വി.
    2. ശേഖരിച്ച
  2. അസഞ്ചിത

    1. വി.
    2. ശേഖരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, കൂട്ടിവച്ചിട്ടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക