1. ആസന്ദി

  1. നാ.
  2. ഇരിപ്പിടം, കസേര
 2. അസന്ധി

  1. നാ.
  2. സന്ധിയില്ലായ്മ
  3. ഒരുമയില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക