1. ആസന്നകാലം

    1. നാ.
    2. മരണകാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക