1. ആസവദ്രു

    1. നാ.
    2. കള്ളുചെത്തിയെടുക്കുന്ന മരം, പന
  2. അശ്വതര

    1. വി.
    2. വേഗമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക