1. ആസാദ്യ1

  1. വി.
  2. ആസാദനം ചെയ്യേണ്ടതായ, പ്രാപിക്കേണ്ട, പ്രാപിക്കത്തക്ക
 2. ആസാദ്യ2

  1. അവ്യ.
  2. പ്രാപിച്ചിട്ട്
 3. അസാധ്യ

  1. വി.
  2. ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, ദുഷ്കരമായ, പ്രയാസമുള്ള
  3. ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത, പൊറുക്കാത്ത (രോഗം എന്നപോലെ)
  4. (ദുരർഥത്തിൽ) അസാധാരണമായ ഇടപെടലിനു വഴങ്ങാത്ത, വല്ലാത്ത, സഹിക്കാൻപാടില്ലാത്ത
  5. ഈടാക്കാൻ വയ്യാത്ത (കടം)
 4. അസതായി

  1. നാ.
  2. ദുഷ്ടത
 5. അസ്ഥായി

  1. വി.
  2. സ്ഥിരമല്ലാത്ത, നശ്വരമായ, അപ്രധാനമായ
 6. അശോധ്യ

  1. വി.
  2. ശോധ്യമല്ലാത്ത, ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക