1. ആസിത

  1. വി.
  2. ഇരുന്ന
 2. അസിത1

  1. വി.
  2. വെളുത്തതല്ലാത്ത. കറുത്ത
 3. അസിത2

  1. നാ.
  2. അമരി
  3. അസിക്നി
  4. യമുനാനദി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക