1. ആസിദ്ധ

  1. വി.
  2. ആസേധനം ചെയ്യപ്പെട്ട, തടവിലാക്കപ്പെട്ട, നിരോധിക്കപ്പെട്ട
 2. അസിദ്ധ

  1. വി.
  2. ബാധകമല്ലാത്ത
  3. പൂർത്തിയാകാത്ത
  4. സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, സിദ്ധിക്കാത്ത, കിട്ടാത്ത
  5. തെളിയിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക