1. ആസിധാരം

    1. നാ.
    2. അസിധാരാവ്രതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക