1. ആസുതി

    1. നാ.
    2. വാറ്റ്
  2. അസൂതി

    1. നാ.
    2. പ്രസവിക്കായ്ക, വന്ധ്യത, കായ്ക്കായ്ക, വിളവില്ലായ്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക