1. ആസുരം1

  1. നാ.
  2. എട്ടുതരം വിവാഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് (ബന്ധുജനങ്ങളിൽനിന്ന് കന്യകയെ വിലയ്ക്കുവാങ്ങൽ)
 2. ആസുരം2

  1. നാ.
  2. രക്തം
  3. കാരുപ്പ്
 3. അസുരം

  1. നാ.
  2. മൂലം നക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക