1. ആസുരവൈദ്യം

    1. നാ.
    2. ശസ്ത്രക്രിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക