1. ആസുരി

  1. നാ.
  2. അസുരസ്ത്രീ
  3. ശസ്ത്രക്രിയ
  4. മുത്താറി
  5. കരിങ്കടുക്, ചെറുകടുക്
 2. അസുരി

  1. നാ.
  2. അസുരസ്ത്രീ
  3. കറുത്ത കടുക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക