1. ആസൂത്രണം

  1. നാ.
  2. ഒരുകാര്യത്തിൻറെ നിർവഹണത്തിനു തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതി
  3. പ്രബന്ധ രചനയ്ക്കു വിഷയവിശകലനം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറിപ്പ്
 2. അസുധാരണം

  1. നാ.
  2. പ്രാണധാരണം, ജീവിച്ചിരിക്കൽ
 3. അസാധാരണം

  1. നാ. ന്യായ.
  2. ഒരു ഹേത്വാഭാസം
 4. ആസ്തരണം

  1. നാ.
  2. വിരിപ്പ്, ശയ്യ
  3. കിടക്കവിരിപ്പ്
  4. പരവതാനി
  5. ആന, കുതിര മുതലായ മൃഗങ്ങളുടെ പുറത്ത് വിരിക്കുന്ന വിരിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക