1. ആസേകം

    1. നാ.
    2. തളിക്കൽ, തളിപ്പ്, നനയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക