1. ആസേക്യൻ

    1. നാ.
    2. നപുംസകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക