1. ആസേധം, -ധനം

    1. നാ.
    2. നിയമാനുസാരമുള്ള തടങ്കൽ, തടവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക