1. ആസേ്ത

    1. അവ്യ.
    2. മെല്ലെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക