1. ആസ്ഖലനം

    1. നാ.
    2. വീഴ്ച, ഇടറിവീഴൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക