1. ആസ്തപ്പാട്

    1. നാ.
    2. ഒരുക്കം, ഒരുമ്പാട്, താത്പര്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക