1. ആസ്താവം

    1. നാ.
    2. യാഗത്തിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നസ്ഥലം
    3. സേ്താത്രം, സങ്കീർത്തനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക