1. ആസ്ഥാതാ(വ്)

    1. നാ.
    2. മുകളിലോ അടുത്തോ നിൽക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക