1. ആസ്ഥാനകവി

    1. നാ.
    2. രാജസദസ്സിലെ മുഖ്യകവി
    3. സംസ്ഥാനകവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക