1. ആസ്ഥാപനം

    1. നാ.
    2. സ്ഥാപിക്കൽ, വയ്ക്കൽ
    3. സ്നേഹവസ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക