1. ആസ്ഥായിക

    1. നാ.
    2. സദസ്സ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക